Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI

VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ

İNCEGÜL OTOMOTİV TUR. İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (İNCEGÜL OTOMOTİV ), Türkiye de müşterilerine toptan ve parekende olarak geniş ürün gamı ile otomobil ve hafif ticari araç gruplarında müşterilerine satış hizmetleri sunmaktadır. Hızlı ve uygun maliyetli hizmetler sağlayan şirketimiz güncel stok ve ürün çeşitliliği ile müşterilerini en kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri sunmaktadır.

Şirketimizin İletişim Bilgileri:

İNCEGÜL OTOMOTİV Tur. İnş. İth. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

YEŞİL ANTALYA SANAYİ SİTESİ 3189/6 SOKAK NO :26 Antalya / TURKEY

Tel:+90 2422211250

E mail: info@incegul.com.tr

Bizimle ilgili daha fazla bilgiyi http://www.incegul.com.tr/ internet sayfamızdan bulabilirsiniz.

POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI

Bu politika veri sorumlusu sıfatıyla İNCEGÜL OTOMOTİV TUR. İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından işlenen kişisel verilerinizin; işlenme ilkelerini, işlenmesinin yasal dayanakları ve işlenme amaçlarını, veri toplama yöntemlerini, verilerinizin aktarılması, saklanması, anonimleştirilmesi, silinmesi, yok edilmesi ve veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin alınan önlemleri ve haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemlerini açıklamayı amaçlar.

İNCEGÜL OTOMOTİV TUR. İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından kişisel verileri işlenen çalışan, çalışan adayı, stajyer, müşteri, müşteri çalışanı, tedarikçi, tedarikçi çalışanı ve ziyaretçiler ile bunların veli, vasi veya temsilcileri bu politikanın kapsamı içindedir.

VERİ İŞLEME İLKELERİMİZ

Hukuka uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık: Kişisel verilerinizi , yasalara uygun, dürüst ve açık bir şekilde işleriz.

Ölçülülük ve Sınırlılık: Kişisel verilerinizi belirli, açık ve meşru amaçlarla toplarız ve bu amaçlara uygun olmayan bir şekilde işlemeyiz.

Amaçlarla uyumlu en az veri: Kişisel veriler işlenme amaçlarının gerektirdiği ölçüde ilgili, yeterli ve sınırlıdır. Amacıyla bağlantılı olmayan gereksiz hiçbir kişisel veriniz işlenmez.

Doğruluk: Kişisel veriler doğru bir şekilde işlenir ve gerektiğinde güncellenir. Yanlış kişisel verilerin, işlenme amaçlarına uygun olarak silinmesi veya gecikmeksizin düzeltilmesi sağlanır.

Gerektiği kadar saklama: Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanır. Bu sürenin sonunda kişisel veriniz silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

Veri bütünlüğü ve gizliliği: Kişisel verilerinizin; yetkisiz ya da yasalara uygun olmayan bir şekilde işlemesini; kaybı, silinmesi ya da hasara uğramasını önleyecek teknik ve idari tedbirleri alarak işliyoruz.

Denetime açık olma: Yukarıda sayılan tüm ilkelere uygunluğumuzu gösterecek sorumluluğa sahibiz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI ve BUNLARA UYGUN OLARAK VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Aşağıda bulunan şartların birinin varlığı halinde kişisel verileriniz işlenir.

  • ◼ Kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda kişisel verileriniz işlenebilir. Buna örnek olarak İNCEGÜL OTOMOTİV TUR. İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ;
  • • 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu’nda açıkça öngörüldüğü için çalışanlarının,

• 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince müşterilerinin,

• 5651 sayılı kanun uyarınca şirket binalarında internet erişimi sağladığı çalışanlarının, ziyaretçilerinin internet loglarını içeren kişisel verilerini işler.

◼ Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumunda kişisel veriler işlenebilir. İNCEGÜL OTOMOTİV TUR. İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ;

• Sizin ya da bir başkasının hayati tehlikesi söz konusu olduğunda kişisel verilerinizi acil servislerle paylaşabilmek,

• Hayatınızı tehlikeye sokabilecek durumlarla karşılaşmamak amacıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

◼ Bir sözleşmenin kurulması veya ifası nedeniyle taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması durumunda kişisel veriler işlenebilir. İNCEGÜL OTOMOTİV TUR. İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. bir hizmet sağlayıcısı olarak;

• Müşterileri ile yaptığı sözleşme hükümlerini yerine getirebilmek,

• Tedarikçileri ile yaptığı sözleşme hükümerini yerine getirebilmek,

• İş akdinden doğan sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla çalışanlarının, çalışan adaylarının, stajyerlerin kişisel verilerini işlemektedir.

◼ Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için kişisel veriler işlenebilir. Bu kapsamda kanunlarda açıkça öngörülen durumlardan doğan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

◼ İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen kişisel veriler işlenebilmektedir (Sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar vb.)

◼ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda kişisel veriler işlenebilmektedir.

◼ Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Bu kapsamda;

• Müşteri memnuniyetinin sağlanması,

• Ticari itibarımızın devam ettirilmesi,

• Anlaşmazlıkların çözümü,

• İş performansı ve geliştirme,

• Çalışanlarımızın güveni ve güvenliği, herhangi bir kaza ve istenmeyen durumun izlenmesi, suç islenmesinin önlenmesi ve suçun tespit edilmesi, (güvenlik kameraları ve çağrı kayıt sisteminin kullanılması)

• İşimizin yasal düzenlemelere uygun yürütülmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

◼ Bu durumlar haricinde kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın işlenemez.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Yasal düzenlere göre kişilerin ırkı, etnik kökeni siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanır.

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Bu durumlar haricinde özel nitelikli kişisel veriler kişinin açık rızası olmaksızın işlenmez.

İNCEGÜL OTOMOTİV TUR. İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. çalışanlarının, çalışan adaylarının, stajyerlerin ve taşeron firma çalışanlarının ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile sağlık raporlarını ve engellilik durumlarını özlük dosyasına konulmak üzere veya görevlendirme yaparken sağlık durumuna uygun şekilde görevlendirme yapabilmek için ilgili mevzuat gereği, kanuni zorunluluklardan dolayı işler.

Çalışanların kan grubu verileri İş yeri sağlığı ve güvenliği kapsamında herhangi bir acil müdahale esnasında ihtiyaç duyulması halinde kullanılabilmesi için işlenir.

VERİ KATEGORİLERİ

İNCEGÜL OTOMOTİV TUR. İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. müşteri, çalışan, çalışan adayı, stajyer, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı ve ziyaretçiler ile bunların veli, vasi veya temsilcilerinin kişisel verilerini bir veri envanterinde toplar. Envanter veri koruma otoritelerinin yayınlamış olduğu esaslara göre düzenlenir. Veri sahibi kategorileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Veri Sahibi KategorisiAÇIKLAMA
MüşteriİNCEGÜL OTOMOTİV TUR. İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. hizmetlerinden faydalanan kişileri ifade eder.
ÇalışanİNCEGÜL OTOMOTİV TUR. İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. çalışanlarını ifade eder.
Çalışan AdayıİNCEGÜL OTOMOTİV TUR. İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ’ e iş başvurusunda bulunan ancak henüz çalışmaya başlamamış kişileri ifade eder
ZiyaretçiİNCEGÜL OTOMOTİV TUR. İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ana binasına, çalışanları veya müşterileri ziyaret etmek maksadıyla gelen kişileri ifade eder.
Tedarikçi Çalışanı/yetkilisi             İNCEGÜL OTOMOTİV TUR. İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ’e hizmet veya mal satışı yapan kurumların çalışanlarını ve yetkililerini ifade eder.
StajyerİNCEGÜL OTOMOTİV TUR. İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ’te staj görmekte olan kişileri ifade eder.
Veli/VasiİNCEGÜL OTOMOTİV TUR. İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ’den hizmet alan veya İNCEGÜL OTOMOTİV TUR. İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ’ye hizmet veren kişilerin Velisi veya Vasisi durumunda olan kişileri ifade eder.
TemsilciİNCEGÜL OTOMOTİV TUR. İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ’den hizmet alan veya İNCEGÜL OTOMOTİV TUR. İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ’e hizmet veren kişilerin temsilcisi durumunda olan kişileri ifade eder.


Kişisel veri işleme envanterinde veriler kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri adı altında kategorilere ayrılır. 

Veri TipiAçıklama
KimlikKişilerin adı, soyadı, TC Kimlik No’su, Pasaport Nosu, Sicil Numarası, Doğum yeri, Doğum Tarihi vb. kimliklerinde yer alan bilgileri kimlik verileridir.
İletişimKişinin adresi, telefon no’su, eposta adresi, KEP adresi gibi iletişim için kullanılan bilgileri iletişim verileridir.
LokasyonKişinin bulunduğu yeri belirten veriler lokasyon verileridir. GPS pozisyonlaması olabileceği gibi, taşıt tanıma, toplantı katılım tutanakları, kişinin hizmet aldığı lokanta veya cafeye dair fişler de lokasyon verisi içerebilir. 
ÖzlükKişinin özlük dosyasında yer alan bilgilerdir. Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları gibi bilgiler bu kategoride değerlendirilir.
Hukuki İşlemAdli makamlarla yapılan yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler
Müşteri İşlemVerilen hizmetler için kesilen faturalar, adisyonlar, senet ve çek bilgileri, sipariş ve talep bilgileri vb veriler müşteri işlem verileridir.
Fiziksel Veri GüvenliğiZiyaretçi kayıtları, çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıtları vb bilgiler fiziksel mekan güvenliğine ilişkin kişisel verilerdir.
İşlem GüvenliğiIP verileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, sistem logları, şifre ve parola bilgileri İşlem Güvenliği verisi olarak değerlendirilir.
FinansKişilerin Banka Bilgileri, IBAN No’su, hesap bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri finans verisidir.

Mesleki DeneyimDiploma Bilgileri, Eğitim Sertifikaları, Katılım Belgeleri, gidilen kurslar, belirli bir konuya ilişkin uzmanlık belgeleri, daha önce çalışılan iş ve iş tecrübelerine ilişkin bilgiler, gerçekleştirilen projeler vb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
PazarlamaAlış veriş geçmişi bilgileri, anketler, kampanya çalışmaları ile elde edilen bilgiler, dijital pazarlama bilgileri, internet sitesi çerezleri, vb veriler pazarlama verileridir.
Görsel ve İşitsel KayıtlarVideo kayıtları, fotoğraflar, ses kayıtları, kamera görüntüleri görsel ve işitsel kayıtları oluşturur.
Sağlık VerileriKişilerin sağlık raporları, engellilik durumlarına ilişkin bilgiler, kişisel sağlık durumlarına ilişkin bilgiler, kan grubu, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, reçeteler, teşhis ve tedaviye ilişkin bilgiler, kullanılan ilaçlar vb veriler sağlık verileridir.
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik TedbirleriKişinin almış olduğu ceza mahkumiyeti veya hakkında verilmiş güvenlik tedbiri kararlarına gibi veriler bu kapsamda değerlendirilir. 
Biyometrik VerilerKişinin biyolojik özelliklerine bağlı olarak diğer insanlardan ayrılmasını sağlayan parmak izi bilgisi, yüz tanıma bilgisi, avuç içi bilgisi, retina verisi, ses tanıma bilgisi vb bilgiler biyometrik verilerdir.


İNCEGÜL OTOMOTİV TUR. İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. in organizasyon yapısına göre hangi veri kategorileri işleniyorsa bunlar için ayrıntılı olarak hukuki nedenler, işlenme amaçları, saklanma süreleri, yurtiçinde ve yurtdışında aktarıldığı yerler, verilerin korunması için alınan idari ve teknik önlemler belirtilir. Envanterin doğruluğu ve güncelliği belirli aralıklarla kontrol edilir, gerekirse değişiklikler yapılır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI ANONİMLEŞTİRİLMESİ-SİLİNMESİ

Türk Ceza Kanunun 138. Maddesi ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun 7. maddesi gereği kişisel veriler ilgili kanun hükümlerine uygun işlenmesine rağmen, veri işlemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalkması halinde İNCEGÜL OTOMOTİV TUR. İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ’nin kararı ile veya kişisel veri sahibinin bu yönde bir talebi olması durumunda bir daha geri getirilemeyecek şekilde silinir, imha edilir veya anonim hale getirilir. Verilerin saklanma süreleri ilgili mevzuata ve İNCEGÜL OTOMOTİV TUR. İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ’nin ihtiyaçlarına göre belirlenir.